Info

Každý región má svoj neopakovateľný charakter, ktorý je daný prírodným a kultúrnym bohatstvom, históriou a tradíciami miestnych obyvateľov, ktoré sú často jedinečné a typické pre ten ktorý región. Cieľom značenia miestnych produktov je podporiť tie tradičné miestne výrobky a služby, ktoré svojim spôsobom výroby a poskytovaním služieb zároveň šetria životné prostredie a v konečnom dôsledku všetkých, ktorí žijú a vytvárajú nové jedinečné hodnoty v jednotlivých regiónoch.

Vďaka ohľaduplnému využívaniu všetkých zdrojov z územia, môžete aj Vy svojim rozhodnutím o zakúpení produktov označených logom „KARSTICUM“, prispieť k ochrane prírody ako aj podpore ekonomického rozvoja oblasti Gemersko-Turnianskeho Krasu.


Kúpou produktov označených logom „KARSTICUM“ podporujete:

 • Ochranu a šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi
  Vďaka špeciálne zavedenému systému na ochranu a využívanie prírodných zdrojov, sú výrobcovia a poskytovatelia služieb motivovaní riadiť výrobu a služby takým spôsobom, ktorý bude plne v zhode s kritériami na získanie značky.
 • Rozvoj miestnych tradičných výrobkov a služieb
  Drobných živnostníkov, roľníkov, výrobcov tradičných umeleckých výrobkov, výrobcov džemov, syrov, medu, zberateľov liečivých bylín a výrobcov košíkov, pastierskych palíc a zvoncov a mnoho iných, ktorí sa zaviazali dodržiavať kritériá na udelenie značky.
 • Obnovu života na Gemersko-Turnianskom Krase a jeho tamojších obyvateľov
  Kúpou produktov pochádzajúcich z regiónu Gemersko-Turnianskeho Krasu podporujete oživenie vidieka a umožňujete jeho obyvateľom ako aj všetkým návštevníkom územia zveľaďovať prírodný ráz vidieka s jeho nezabudnuteľnou krajinnou scenériou.

Výhodou regionálnych značiek je hneď viacero:

 • Spoločná propagácia producentov a poskytovateľov služieb a budovanie vzťahu k regiónu
 • Zachovanie a udržanie pôvodných tradícií a remesiel, kultúrnych hodnôt a vidieckeho rázu regiónu
 • Využitie regionálnych zdrojov, potenciálu a surovín pri zachovaní a ochrane prírodného prostredia
 • Rozvoja regionálneho poľnohospodárstva a potravinárstva
 • Podpora vzájomnej spolupráce výrobcov, remeselníkov, poskytovateľov služieb, samospráv, rôznych mimovládnych organizácií a ďalších aktérov na regionálnej úrovni
 • Výmena skúseností, informácií a príkladov dobrej praxe
 • Podpora odbytu miestnych výrobkov, služieb
 • Budovanie podmienok pre rozvoj drobného podnikania, ktorý je motorom ekonomického rozvoja a vedie k zvyšovaniu zamestnanosti.

Ako značky kvality pomáhajú miestnym výrobcom, poskytovateľom služieb
Cieľom regionálnych značiek je vybudovať imidž, ktorý dokonale vystihuje daný región. Vďaka tomu sú označené produkty pre spotrebiteľa ľahko identifikovateľné a poskytujú mu záruku, že výrobok alebo služba označená regionálnou značkou má vysokú kvalitu a zaručený pôvod. Pre výrobcov predstavuje ďalšie pozitívum fakt, že označené produkty povinne prechádzajú kontrolou kvality, čo prirodzene vedie k neustálemu zdokonaľovaniu. Výrobcovia sú ľahko identifikovaný s regiónom, v ktorom vyrábajú alebo poskytujú svoj charakteristický produkt.
Označenie produktov zároveň predstavuje pre producentov, výrobcov, aj poskytovateľov služieb komplexné marketingové aktivity pod jednou značkou, čo je omnoho účinnejšie a finančne menej náročné, ako keby sa propagoval každý z nich samostatne. Všetci užívatelia regionálnej značky aj ich výrobky a služby sú publikované aj na spoločnej webovej stránke venovanej danej regionálnej značke.


Vplyv regionálnej značky na turizmus
Regionálne značky majú výrazne pozitívny vplyv aj na rozvoj turizmu, veď označované môžu byť nielen výrobky, ale aj stravovacie, ubytovacie a ďalšie zariadenia a služby v oblasti cestovného ruchu (reštaurácie, penzióny, jazdiarne, wellness). Tieto zariadenia, služby rovnako ako výrobky musia spĺňať dané kvalitatívne kritériá. Získavajú tak náskok pred ostatnými službami v regióne a sú preukázateľne viac preferované a vyhľadávané potenciálnymi zákazníkmi.
Turisti sa počas svojej návštevy v regióne zameriavajú na miestne produkty. Ich označenie regionálnou značkou im zaručuje, že produkt skutočne pochádza z regiónu a bol vyrobený z miestnych surovín a vďaka tomu bolo pri jeho príprave použité minimum umelých prísad a konzervačných látok.

the best moved here in the world is best and stylish.


Prezentácia (.ppsx 20,6 MB)Regionálny produkt Karsticum (.pdf 33,6 MB)

Hviezdy - prezentácia projektu (.ppt 3,16 MB)

Značka ako súčasť marketingu (.pdf 4,9 MB)

Branding of local products in Cezch Rural Regions (.pdf 4 MB)